Tot stand koming van de dorpsvisie

Voor de ontwikkeling van een dorpsvisie is in september 2014 een brainstormavond in Amicitia georganiseerd, waarbij vele dorpsgenoten aanwezig waren. De uitnodiging hiervoor verliep via het huis aan huis verspreiden van een flyer.

Ieder kon zijn of haar opmerkingen middels een post-it velletje kenbaar maken over vijf verschillende thema’s. Deze velletjes werden geplakt op verschillende poster die aan de muur opgehangen waren. De thema’s waren:

· Algemene voorzieningen en zorg
· Wonen
· Landschap en natuur
· Economie (w.o. toerisme en bedrijven)
· Verkeer en bereikbaarheid.

Daarna zijn er naar aanleiding van de onderwerpen werkgroepjes gevormd waarin inwoners van Aagtekerke zitting hadden.
Deze werkgroepjes brachten verslag uit van hun bevindingen tijdens een plenaire bijeenkomst die ook in Amicitia was georganiseerd en kwamen tevens met aanbevelingen. Deze vergadering vond plaats op woensdag 25 februari 2015.
Tijdens die avond werden verschillende op- en aanmerkingen op de conclusies gedaan en deze werden tenslotte verwerkt in de definitieve versie, die daarna opgesteld werd.

Voor de uitvoering en opstelling van de dorpsvisie hebben we veel overleg gehad met enkele beleidsmedewerkers van de gemeente en hulp gekregen bij het vorm geven van de vergaderingen.

De website van onze dorpsraad wordt gebruikt om de meest actuele gegevens te publiceren. Houdt u dit dus in de gaten.

Zie voor het uiteindelijke resultaat bij het hoofdstuk: dorpsvisie.

De dorpsvisie is tijdens een gemeenteraadsvergadering eind 2015 aangeboden aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Veere door de voorzitter van de Dorpsraad Aagtekerke.

De dorpsraad is de inwoners veel dank verschuldigd voor het spontaan meewerken bij de totstandkoming van de dorpsvisie.

Met vriendelijke groet,
Hans Nonnekes
voorzitter dorpsraad Aagtekerke

 

Volledige tekst van de dorpsvisie

Dorpsvisie pdf