Multifunctioneel complex

Ook bij dit thema staat het realiseren van een multifunctioneel complex hoog op de agenda. Uit de verslaglegging van de werkgroep: “Op de tweede brainstormavond d.d. 25 februari j.l. is unaniem gekozen voor de prioriteit van het realiseren van een multifunctioneel gebouw (verenigingsgebouw en sportzaal in één gebouw) in de kern van ons dorp, daar het huidige verenigingsgebouw absoluut niet meer voldoet aan de eisen van onze tijd. Het functioneert niet als sociale ontmoetingsplek omdat men er buitenom ‘verenigingstijden’ niet terecht kan. Zeker voor de ouderen onder ons kan dit een gemis zijn. Ook is er geen aparte ruimte waar kinderen zich bezig kunnen houden/vermaken. Een groot aantal van de aanwezigen gaf te kennen hun steentje te willen bijdragen als vrijwilliger in het multifunctionele gebouw.”

Werkgroep

De werkgroep maakt een opsomming van wat van een multifunctioneel gebouw
verwacht mag/kan worden en hiervoor wordt kortheidshalve verwezen naar het
bijgevoegde verslag van de werkgroep = bijlage 5.) De werkgroep stelt aan de hand van de ingebrachte bijdragen van de deelnemers aan de brainstormsessies voor om school, Amicitia en gymzaal te slopen en op deze plekken een multifunctioneel complex annex seniorenwoningen neer te zetten.

Zorgpunt

Met betrekking tot de zorg is het zeer gewenst dat er in Aagtekerke voor mantelzorgers, vrijwilligers en welzijnsactiviteiten een digitaal zorgpunt komt waar vraag en aanbod op elkaar afgestemd worden. Het aansturen van de vrijwilligers zou tot de taken van een betaalde kracht van het multifunctionele centrum kunnen behoren.

Conclusie

Er moet een multifunctioneel complex komen. De veranderingen in de bevolkingssamenstelling van Aagtekerke doen zich nu al
steeds sterker voelen, een ontwikkeling die zich in de toekomst aanzienlijk zal
doorzetten. Voeg daarbij de introductie van de participatie samenleving, de staat van onderhoud en functionaliteit van Amicitia en de gymzaal en het naar
verwachting zich wijzigende koopgedrag dan komt onvermijdelijk de vraag aan de orde hoe toekomstbestendig de huidige publieke faciliteiten beantwoorden aan de eisen die in de nabije toekomst actueel worden. Uit de bevindingen van de werkgroepen komt eensgezind naar voren dat de vestiging van een multifunctioneel complex in de kern van het dorp de enige oplossing is om het dorp leefbaar te houden. Zo’n multifunctioneel complex zou ervoor kunnen zorgen dat de school, gymzaal, verenigingsgebouw, woningen voor ouderen, servicepunt voor velerlei activiteiten, eventueel verkooppunt voor basale levensbehoeften etc. gestalte krijgt.
De verschillende werkgroepen hebben wat een multifunctioneel complex betreft soms gekozen voor verschillende – niet: tegengestelde – invalshoeken. Daarom verdient het aanbeveling om uit die werkgroepen een samenhangende visie te ontwikkelen v.w.b. de locatie en de functies van zo’n multifunctioneel complex