Wonen in Aagtekerke

Een voorbeeld voor de bedreiging voor de leefbaarheid voor alle inwoners is de
sluiting van voorzieningen zoals de sluiting van de basisschool ‘de Springplank’.
Ook zou het winkelbestand door het koopgedrag van veel inwoners onder druk
kunnen komen te staan. De niet publiekelijk gecommuniceerde deal tussen
Kinderopvang Walcheren en de Jhr. Willem Versluysschool over de verplaatsing
van de kinderopvang vanuit de Tweesprong wordt niet door iedereen
gewaardeerd en werkt verhuizing naar elders in de hand.

Ook beantwoordt ‘Amicitia ’ niet meer aan de eisen van deze tijd en is de gymzaal onderwerp van discussie wanneer we spreken over een multifunctioneel complex annex Ger. Gem. school te realiseren in de kern van het dorp. De leden van de werkgroep zijn het er echter unaniem over eens dat bij het inrichten, bestuur en beheer van zo’n multifunctionele ruimte een strikte scheiding in beheer en zeggenschap moet worden aangebracht. Ook een voorwaarde om deze noodzakelijke scheiding werkbaar te maken is dat ze in volledige openheid en gelijkwaardigheid tot stand komt tussen alle potentiële betrokkenen. Laat de gang van zaken bij de totstandkoming van ‘Waterwel’ een voorbeeld zijn hoe het niet moet.

Een probleem dat zich ook in Aagtekerke voordoet is dat door de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen vergrijzing dreigt op te treden. Daardoor kan een tekort ontstaan aan seniorenwoningen. Het eerdergenoemde multifunctionele complex met daarboven appartementen gericht op alleenstaanden op de locatie Agathastraat is een optie die het onderzoeken waard is.(zie verder: Verslag van de werkgroep Wonen)