AKTE VAN STATUTEN

Naam, zetel en duur

Artikel 1

de stichting draagt de naam: Stichting Dorpsraad Aagtekerke.
zij is gevestigd te Aagtekerke, gemeente Veere.
de stichting, hierna ook te noemen: Dorpsraad, is opgericht voor onbepaalde tijd.
Doel

Artikel 2

De stichting stelt zich ten doel de leefbaarheid van Aagtekerke te bevorderen door in overleg met de bewoners initiatieven te ontwikkelen en naar buiten op te treden zowel richting lokale overheid als de eigen dorpsgemeenschap.

Zij richt zich hierbij op het algemene belang van de gehele dorpsgemeenschap.

Het behartigen van persoonlijke belangen van inwoners moet daarbij worden vermeden.

Zij tracht deze doelstelling te bereiken door:

behartiging van de belangen van de kern Aagtekerke bij de overheid door overleg en door gevraagd of ongevraagd de overheid van advies te dienen.
opsporen van wensen van de gemeenschap
richting lokale gemeenschap, gemeentelijke overheid en andere instanties naar buiten op te treden en initiatieven te ontwikkelen
het bevorderen van overleg en samenwerking tussen diverse groepen en verenigingen, organisaties en personen
Geldmiddelen en andere bezittingen

Artikel 3

De geldmiddelen en andere bezittingen van de stichting kunnen bestaan uit:

subsidies van één of meerdere overheidsinstanties;
bijdragen van de gemeenschap;
giften, verkrijging krachtens erfstellingen en legaten;
alle andere op wettige wijze verkregen gelden en overige bezittingen.
Bestuur

Samenstelling, functieverdeling, zittingsduur

Artikel 4.

Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven personen, die woonachtig dienen te zijn in Aagtekerke.
De leden van het bestuur worden gekozen door de kiesgerechtigde inwoners van Aagtekerke als bedoeld in artikel B1 van de Kieswet.
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Een lid van het bestuur dat gekozen wordt in de gemeenteraad treedt als bestuurslid af op het tijdstip waarop hij als gemeenteraadslid is beëdigd.
De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van de stichting. Hij/zij wordt bij afwezigheid vervangen door één van de overige leden van het bestuur. De secretaris is belast met het verzorgen van de notulen van de vergaderingen en de correspondentie van de stichting. De penningmeester is belast met het bewaren en beheren van de bezittingen van de stichting waaronder met name alle gelden, bank-en girotegoeden en alle vorderingen en geldswaardige papieren. Hij/zij is verplicht deze bezittingen geheel afgezonderd van de eigen bezittingen en bezittingen van derden te beheren en te administreren en voert zodanig boekhouding dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden vastgesteld.
Bij het ontstaan van vacatures in het bestuur worden deze zo mogelijk vervuld door kandidaten die bij de verkiezing van de leden van het bestuur na de gekozenen de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Daartoe zullen de zittende bestuursleden ernaar streven dat deze leden voor de eerstvolgende bestuursvergadering worden geworven. Als de kandidatenlijst uit niet meer personen bestaat dan er gekozen zijn, dan dient er naar een vervangend lid gezocht te worden door het zittende bestuur.
Mochten in het bestuur één of meerdere leden ontbreken dan vormen de overblijvende bestuursleden een wettig bestuur, mits het aantal van drie bestuursleden niet wordt onderschreden.
Een lid van het bestuur dat na zijn benoeming niet meer voldoet aan het vereiste als bedoeld in lid 1 van het onderhavige artikel, houdt op lid van het bestuur te zijn.
Verkiezing bestuursleden

Artikel 5

De verkiezing van de leden van het bestuur vindt gelijktijdig plaats met de gemeenteraadsverkiezingen.
De verkiezing van de leden van het bestuur vangt aan met de kandidaatstelling. Van de mogelijkheid zich kandidaat te stellen wordt openbaar kennisgeving gedaan in de Gemeentekrant Veere.
Elke kiesgerechtigde inwoner van Aagtekerke kan zich voor het lidmaatschap kandidaat stellen. Hij/zij dient daarvoor vóór of op de datum van de kandidaatstelling mededeling te doen aan het zittende bestuur.
Indien zich niet meer kandidaten beschikbaar stellen dan er verkiesbare plaatsen zijn worden zij geacht bij acclamatie te zijn gekozen en vindt geen bestuursverkiezing plaats.
De kiesgerechtigde inwoners van Aagtekerke ontvangen gelijktijdig met de oproep voor de gemeenteraadsverkiezingen een uitnodiging om aan de dorpsraadverkiezing deel te nemen onder vermelding van de namen van de kandidaten.
Kiesgerechtigde inwoners kunnen een meerderjarig persoon schriftelijk machtigen in hun plaats een stem uit te brengen. Een gevolmachtigde kan voor niet meer dan twee volmachtgevers stem uitbrengen.
De stembiljetten worden door het bestuur opgesteld en zullen door het stembureau in het stemlokaal aan de kiezers worden uitgereikt. De voorzitter en de overige leden van het stembureau worden geworven door het zittende bestuur en zal bestaan uit drie leden die niet voorkomen op de kandidatenlijst.
De stemming geschiedt schriftelijk door het rood maken van een vakje voor de namen van het aantal te kiezen personen. Elke kiezer mag slechts het aangegeven aantal vakjes rood maken. Indien er meer dan dit aantal vakjes roodgemaakt is, is het stembiljet ongeldig.
Na afloop van de verkiezing opent de voorzitter van het stembureau de stembus in aanwezigheid van de overige leden van het stembureau en worden de stemmen direct geteld en wordt vastgesteld hoeveel stemmen elk van de kandidaten heeft verkregen.
Gekozen zijn zij die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Wanneer twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen op zich hebben verenigd beslist het lot.
Elke kiesgerechtigde inwoner van Aagtekerke kan binnen een week na de verkiezing tegen de vaststelling van de uitslag schriftelijk bezwaar indienen bij de stichting; bij gegrond verklaring van de bezwaren kan het bestuur de uitslag opnieuw vaststellen.
Artikel 6

De leden van het bestuur van de stichting worden gekozen voor een periode gelijk aan die van de zittingsduur van de gemeenteraad.
Een bestuurslid kan tweemaal worden herkozen.
Vergaderingen

Artikel 7

Het bestuur vergadert in beginsel eenmaal per drie maanden en verder zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden zulks wensen. De agenda wordt voor de vergadering aan de leden toegezonden.
Het bestuur vergadert openbaar. Op voorstel van tenminste één/derde der aanwezige bestuursleden of indien de voorzitter zulks nodig oordeelt kan het bestuur besluiten met gesloten deuren te vergaderen.
De vergadering van het bestuur wordt niet gehouden indien meer dan de helft van het aantal zittinghebbende bestuursleden niet is opgekomen.
Het bestuur belegt minstens één keer per jaar een dorpsvergadering waarop zij aan de stemgerechtigde inwoners van Aagtekerke verantwoording aflegt van het gevoerde beleid.
Bevoegdheden van het bestuur, besluitvorming en vertegenwoordiging

Artikel 8

1. Behoudens beperkingen volgens de onderhavige statuten is het bestuur belast met het besturen van de Dorpsraad.

2. a. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het

kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.

b. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de Dorpsraad zich als borg of hoofdelijke

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, tenzij een daartoe strekkend besluit wordt genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle zitting hebbende bestuursleden vertegenwoordigd zijn.

3. Het bestuur is bevoegd tot het nemen van besluiten indien tenminste de helft plus één van het aantal leden van het bestuur ter vergadering aanwezig is. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig dan kan in een volgende vergadering, tenminste acht dagen later te houden, over de onderwerpen van de eerste vergadering worden beslist ongeacht het aantal aanwezige leden.

4. Ieder lid van het bestuur heeft één stem in de vergadering. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

5. Stemming over zaken kan zowel mondeling als schriftelijk. Stemming over personen uitsluitend schriftelijk met gesloten niet ondertekende briefjes. Bij staking van de stemmen over personen beslist het lot. Bij staking van de stemmen over zaken vindt terstond een herstemming plaats; staken de stemmen opnieuw dan beslist de voorzitter.

6. Het bestuur kan, indien dit naar zijn oordeel nodig is, besluiten de dorpsvergadering over beleidsvoorstellen te raadplegen.

7. Indien het bestuur afwijkt van een door de dorpsvergadering uitgebracht advies wordt dit gemotiveerd aan de bevolking medegedeeld.

Artikel 9

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 10

Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt:

a. door zijn overlijden;

b. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken);

d. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden;

e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

f. door ontslag hem verleend door een drie/vierde meerderheid van de bestuursleden, het betreffende bestuurslid niet meegerekend.

Boekjaar, verantwoording, verslag

Artikel 11

1. Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.

2 In een jaarvergadering, te houden voor één april, wordt door de secretaris verslag en door de penningmeester rekening en verantwoording gedaan over het afgelopen boekjaar. De goedkeuring van de rekening en verantwoording door het bestuur ontheft de penningmeester van alle aansprakelijkheid voor het afgelopen boekjaar, zulks voor de uit de rekening en verantwoording blijkende verrichtingen.

Controle op het geldelijk beheer van de penningmeer geschiedt door een kascommissie van twee door het bestuur gevraagde kiesgerechtigde inwoners van Aagtekerke, niet-zijnde bestuursleden.
Wijziging en ontbinding

Artikel 12

1. Een besluit tot wijziging van de statuten of ontbinding van de Dorpsraad kan door het bestuur slechts genomen worden indien de dorpsvergadering een daartoe strekkend voorstel van het bestuur van de Dorpsraad door ten minste twee/derde van de kiesgerechtigde aanwezigen wordt aangenomen. Het voorstel tot wijziging van de statuten of het ontbinden van de Dorpsraad wordt aan de inwoners van Aagtekerke bekend gesteld door middel van een publicatie in de door de Dorpsraad uitgegeven periodiek, genaamd “Kombuispraat”, minimaal een week voor de dorpsvergadering waarop het genoemde voorstel in stemming zal worden gebracht.

2. Ingeval van ontbinding van de Dorpsraad is het bestuur belast met de liquidatie, gedurende welke periode de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht blijven.

3. Een bij de vereffening na de voldoening van alle schulden resterend batig saldo moet geheel worden aangewend overeenkomstig het doel van de Dorpsraad of zo dit niet mogelijk is tot een doel hetwelk zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de Dorpsraad.

Commissies, adviseurs

Artikel 13

1. Ter bevordering van het doel van de Dorpsraad kan het bestuur waar nodig besluiten tot het instellen van vaste en tijdelijke commissies, waarvan tenminste één lid van het bestuur deel uitmaakt.

2. De taak van de commissie is:

a. Het verzamelen van informatie.

b. Het inventariseren van verlangens betreffende het werkterrein van de commissie.

c. Het formuleren van voorlopige standpunten en werkplannen.

d. Overleg plegen met andere commissies en het bestuur van de Dorpsraad.

3. Bevoegdheden en werkwijze van deze commissies kunnen worden geregeld in het huishoudelijk reglement.

4. Het bestuur van de Dorpsraad houdt zich alleen na overleg met de commissie bezig met activiteiten die in voorbereiding zijn bij de commissie. Het bestuur kan zich laten bijstaan door externe adviseurs.

Huishoudelijk reglement

Artikel 14

Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen tot nadere regeling van de werkwijze van de Dorpsraad. Dit reglement mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de statuten.

Slotbepaling

Artikel 15

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.